470 – MASTER

 

Мастер

Зас іхам з тым рапом! Зас нагрывам! Зас ня грают!

Зас літам, як птахы над дахом – Ляхы думают:

-Як то? – Так то прошу. – Як Мастер мам тот свій фах!

Знам як з мікрофону вытягнути хосен!

Не обнижам тону – тримам голос – чого хочеш?!

Такій єс цваний? Такі-с мудрий? – То ход ня хую дожен!

Знаш ліпше, то давай – я послухам і оціню.

Покля што, то сієш гівно, рівно скурвісыну!

Прето сідай – Морда в відро! Смотр як тото ся гев робит.

То друга декада, як складам тоты раповы оповісти о мі, о тых о тамтых і о ноных.

І най Бог хоронит- є! – єдиний, правдивий! А не тота чорно-золота холота, што так гонит (жене) за грош(а)ми твоіма. Знаш о кого ходит?

Знаш добрі! – Як раз, ні?! – Іхам ту дост красні, што? Думал єс, же гіп-гоп, як поп буде лизал Тя по дупі, або носил Тя на руках?!

Може-м і цют старший, але не гупий, а муха не

сідат на тоты кавальчыкы – він мі дає біты, я рымую, одлітую при тым, як бы-м зас мал віснадцет років і цілий світ п(е)редо мном!

А тысячы кроків, соткы тысячы мых (моіх) думок

Дают мі ту полно тем до писаня!

2015! – Я’ан – Іван – Ваня!

Тото што ту чуєш, то лемківскій Гіп-Гоп!

Тото што пробуєш, то пжемківскій стыль – йол!

А хто то рапує? Но хто?! – Моє назвиско:

Дзямба! – Не пасує? – Но то ґамба низко!

Далі! Роблю то по свому – на світовій скали! Срам на медалі і на Твоі дрібны.

Роблю то для себе – ты не бер як єс противний.

Не подабат ся?!– Га?! – Веце люзу штывний.

Світ єст такій дивний – і простий заразом (одраз).

Робиш то што любиш, або вмераш!– За каждым

разом Ты выбераш, збераш гев практыку. Жытя, то прогулька през тоту ґаляктыку!

Дівчынко, хлопчыку – я мам Рап, музыку

На ній подорожую – вы глядайте в собі того,

чого потрібуют тоты Святы Частыны,

што мати од дітины маме щестя в нас!

Ту і тепер, тот час, то наступна лекция!

До горы голова, выпростувана шыя.

Я чую ся певні, як тот рап нагрывам.

Чую, же то моі ангелскы крыла!

І мі не убыват того нияк з віком,

Ба, єст інакше: іщы барже дико і міцнийше тото тягне мене деси там гееен!– скаль зме ту пришли!

Бог то оген, мы то іскры, а жытя то парты!

Каман, каман бейбе – мам тот флол гардий!

Язык одповідній – складат ся без силы.

І што, же чорны рымы?! – Важне, же я-м білий!

„Master”

Zas icham z tym rapom! Zas nahrywam! Zas nia hrajut!

Zas litam jak ptachy nad dachom – Lachy dumajut:

„Jak to?” – „Tak to! Proszę:” – Jak Master mam tot swij fach!

Znam jak z mikrofonu wytiachnuty chosen!

Ne obnyżam tonu – trymam hołos – czoho choczesz?!

Taki’s cwanyj? Taki’s mudryj? – to chod nia, chuju, dożen!

Znasz lipsze to dawaj – ja posłucham i ociniu.

Pokla szto to sijesz hiwno riwno skurwi…!

Preto sidaj! – Morda w widro! Smotr jak toto sia heł robyt

To druha dekada jak składam toty rapowy

opowisty o mi, o tych, o tamtych, o nonych.

I naj Boh choronyt -je!- jedynyj, prawdywyj!

A ne tota czorno-zołota, chołota szto tak honyt

za hroszmy twoimy. Znasz o koho chodyt?

Znasz dobri! – Jak w raz, ni?! – Icham tu dost krassni,

szto?! Dumał jes, że hiphop jak pop

bude lyzał tia po dupi abo nosył tia na rukach?!

Może’m i ciut starszyj, ale ne hupyj, a mucha

ne sidat na toty kawalczyky – win mi daje bity ja

rymuju, odlituju pry tym jakbym zas mał

wisnatcet rokiw, ciłyj świt predo mnom!

A tysiaczy krokiw, sotky tysiaczy mych dumok

dajut mi tu połno tem do pysania!

2015! – Ya’an! – Yvan! – Wania!

Toto szto heł czujesz to lemkiwskij Hip-Hop!

Toto szto probujesz to pszemkiwskij Styl! – Yo!

A chto toto rapuje?, No chto??! – Moje nazwysko:

Dziamba! – Ne pasuje? – No to gamba nyzko!!

Dalij! Roblu to po swomu – na świtowij

skali! – Sram na medali! I na Twoi dribny…

Roblu to dla sebe – ty ne ber jak jes protywnyj!

Ne podobat sia?! – ha?! – Wece luzu sztywnyj!

Świt jes takij dywnyj – i prostyj zarazom:

Robysz to szto lubysz abo wmerasz! – Za każdym

razom Ty wyberasz, zberasz heł praktyku.

Żytia to prohulka perez totu galaktyku!

Diwczynko, chopczyku. – Ja mam Rap, muzyku.

Na nioj podorożuju – wy hladajte w sobi toho,

czoho potribujut toty Światy Czastyny

szto maty od dityny mamy szczestia w nas!

Heł i teper, tot czas to nastupna lekcyja!

Do hory hołowa, wyprostuwana szyja!

Ja czuju sia pewni jak tot rap nahrywam!

Czuju, że to moi anhelsky kryła!

I mi ne ubywat toho nyjak z wikom.

Ba! Jest inaksze: iszczy barże dyko i

micnijsze toto tiahne mene desy tam

heeeen! – skal sme heł pryszly!

Boh to ohen, my to iskry, a żytia to „party!”

„Come on, come on, baby!” – mam tot „flow” hardyj!

Jazyk odpowidnij – składat sia bez syły.

I szto, że czorny rytmy?! – Ważne że ja’m biłyj!

470-YA’AN-26/09/2015-Edinburgh

 

Ya’an (MYSP)
txt 470
Edinburgh 26/09/2015
Jazykowa korekta: Olena Duć