464 – BESIDA

Бесіда

Добриден. То я Брат – а думал єс, же хто?!

Пятнадцетий рік – Йол! – Єден з тых трйох!Ох!

Добрі знаш якых – Братсклад – Хлопакы (хлопчыска) од тых рапів в языку, котрий мусиш памятати

смыку, хоц бы Тя мали різати, тяти – не галикуй!

Спокій! Я’ан зас входит на покій.

Твердо як Рокі – слухай або дупу в трокы

бер і погынай – гей! – припоминам: «Рап

не для гречных парафіян – Братсклад не Кычера».

Я’ан не парафіян – не преберам – трафлям.

Докладні там де мірям плюс всядиль вколо – люз!

І обертам тото в піря, в хуй! – Не пасує? Полож!

Мам ґамбу і голос – як тарчу і меч.

Мам Братів і Сестру! Мам памят, не крест!

Вічная слава Антенатам по днес

і до кінця Світа – най здыхат всі (тот) пес,

што не памятат скаль ся ту взял, одкаль єст!

Припоминам Сыну Ти бесіду Твоіх Дідів

Мам повинніст таку, бортаку як бы-с не виділ

Припоминам Дівко Ти бесіду Твойой Бабы

бы-с єй не забыла, голубила, бы-с не забыл!

Зас звідую: по што і для кого тото роблю?

По што то нагрывам: для пінязі ци для подюм?

Єдны хвалят, другы палят ня в пекельным огню.

І єдных і другых мам глубоко деси – Взновлю

тоты раповы нагрывкы, бо не знам уж нияк без них жыти

Я – Рым, Рым – Я – што мам тлумачыти?

Тото трея видіти, а жебы видіти, то трея смотрити

діти, а не заліпити очы гівном з ТіВі

і іти на сліпо, де провадят Тя фалшывы

пророкы нашых часів – Веце, веце касы!

Насып плястіку і масы до головы, як до торбы!

Я’ан контра горда той гівняной толпы!

Ідеш зо мном, стоіш – ци удаєш дурного?

Як ся боіш смотр: Вшыткы сме ту єдным Богом

Єднородным і тым самым. Ім залежыт на тым бы сме

жыли як бараны, тратили, блудили в темным. Смотр!:

Сонця Промін дотерат до землі! Йол!

Іхам зас і грам, добрі знам што думам,

медже нима або сам – дам Ти тото што гев мам.

Репрезентую і пхам тото само што колиси.

Чыстий рап – не пописы – хоц припяли третій крижык!

Гев спертя як колиси Брат од Брата найде.

Чую тото барже, як хоцколи пред тым

з цілом рымів стыртом вертам зас з офертом

без промоцийных штучок, крас, не за копертом

Замикам ту вас недовірків як Ґердом

Мастер – Ученик, реляция – твердий вердыкт.

Рация, я-м ту стерник – лапа, лапа, бубник

Пукают колюмны, лемківскій рап дуднит!

Гіпгопова школа готова, кінчу перерву

Нова, рапова, дармова продукция – бер ю!

Не впадай в гістерию, не ґадай глупот, слухай!

Приношу Ти язык – не смотр на ня як на духа.

Выпаль кружок, подай далі – най ся несе ген.

Стаєме як Фенікс, як новий ден.

Не затримаш того, Брат, хоцкі бы-с хтіл.

Тото плыне як ріка, а на ріку не ма сил.

Тот і тот нарікат, лем нарікат не роблячы нич!

Тамтот ся уж преіначыл – не признає ся кым был.

Няньо смотрят і певно, напевно ім стыд

Направду того хочеш, ци хочеш як псы

перемірювати Світ? Блудити по вшыткы часы?

Одтяти коріня, забыти і піти в ясыр?

Перестан! Голова до горы, задок до кресла!

Нема мого позволіня на сіджыня гнеска!

Приношу Ти язык – маш! –Неважне де мешкаш!

Тримай, то од мене – Прошу Брат! Прошу Сестра!

Жыєме!

Besida

Dobryden. To ja Brata dumał jes, że chto?!

15 rikYo! – jeden z tych trioch! Och!

Dobri znasz jakychBratskład – Chłopaky

od tych rapiw w jazyku, kotryj musysz pamiataty

smyku, choc by Tia maly rizaty, tiaty – ne halykuj!

Spokij! Ya’an zas wchodyt na pokij.

Twerdo jak Rocky – słuchaj abo dupu w troky

ber i pohynaj – hej! – Prypomynam: „Rap

ne dla hrecznych parafian – Bratskład ne Kyczera

Ya’an ne patafian – ne preberam – traflam

dokładni tam de miriam plus wsiadyl wkoło – luz!

I obertam toto w piria, w chuj! – Ne pasuje? Położ!

Mam gambu i hołos – jak tarczu i mecz

Mam Bratiw i Sestru! Mam pamiat ne krest!

Wicznaja Sława Antenatam po dnes

i do kincia Świta – naj zdychat wsi pes

szto ne pamiatat skal sia tu wział, odkal jest!

Prypomynam Synu Ty besidu Twoich Didiw

Mam powinnist taku bortaku jakby’s ne wydiw

Prypomynam Diłko Ty besidu Twojoj Baby

by’s jej ne zabyła, holubyła, by’s ne zabył!

Zas zwidujut: po szto i dla koho toto roblu?

Po szto to nahrywam: dla piniazi cy dla podjum?

Jedny chwalat, druhy palat nia w pekelnym ohniu

I jednych i druhych mam hłuboko desy – Wznowlu

toty rapowy nahrywky bo ne znam uż nyjak bez nych żyty

Ja-Rym – Rym-Ja – szto mam tłumaczyty?

Toto treja wydity, a żeby wydity to treja smotryty

dity, a ne zalipyty oczy hiłnom z TiVi

i ity na ślipo de prowadiat Tia fałszywy

proroky naszich czasiw – Wece, wece kasy!

Nasyp plastiku i masy do hołowy jak do torby!

Ya’an kontra horda ciłoj toj hiwnianoj tolpy!

Idesz zo mną, stoisz – cy udajesz durnoho?

Jak sia boisz smotr: Wszytky’sme heł jednym Bohom

Jednorodnym i tym samym. Im zależyt na tym by’sme

żyly jak barany, tratyly, błudyly w temnym. Smotr!:

Soncia Promin doterat do zemli! Yo!

Icham zas i hram, dobri znam szto dumam

meże nyma abo sam – dam Ty toto szto heł mam

Reprezentuju i pcham toto samo szto kolysy

Czystyj rap -ne popysy – choc prypjaly tretij kryżyk!

Heł spercia jak kolysy Brat od Brata najde

Czuju toto barże jak chockoly pred tom

z ciłom rymiw stertom wertam zas z ofertom

bez promocyjnych sztuczok, kras i ne za kopertom!

Zaperam zas was, nedowirkiw jak Gerdom

Master-Uczenyk relacyja – twerdyj werdykt

Racyja: ja’m tu sternyk – łapa, łapa, bubnyk

Pukajut kolumny – lemkiwskyj rap dudnyt!

Hiphopowa szkoła hotowa, kinczu pererwu

Nowa rapowa darmowa produkcyja – ber ju!

Ne wpadaj w histerju, ne gadaj hupot, słuchaj!

Prynoszu ty jazyk – ne smotr na nia jak na ducha

Wypal krużok, podaj dali – naj sia hołos nese hen

Stajeme jak Feniks, jak nowyj den

Ne zatrymasz toho, Brat, chocki by’s chtił

Toto płyne jak rika, a na riku ne ma sył

Tot i tot narikat, lem narikat, ne roblaczy nycz!

Tamtot sia uż preinaczył – ne pryznaje sia kym był

Nianio smotriat i pewno, na pewno im styd

Naprawdu toho choczesz, cy choczesz jak psy,

peremiriuwaty Świt? Błudyty po wszytky czasy?

Odtiaty korinia, zabyty i pity w jasyr?

Perestan! Hołowa do hory, zadok z kresła!

Ne ma moho pozwolinia na sidzynia hneska!

Prynoszu Ty jazyk – masz! – neważne de meszkasz!

Trymaj, to od mene – Proszu Brat! Proszu Sestra!

Żyjeme!

464-YA’AN-21/05/2015-Edinburgh

Ya’an (MYSP)
txt 464
Edinburgh 31/05/2015
Jazykowa korekta: Olena Duć

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s