477 – AVATAR

 

Аватар

36 років скінчене в листопаді.

Піл тысяча вершів на підкладі.

Зимний, шкоцкій вітер і дощ на выгляді.

Штораз скорше час жене, як на параді.

Уж неє при мі кумплів, уж не жыєме в стаді,

в бетоновій джунґлі, де цицакы ведут гадій (гадячий)

жывот пяных царів і нацьпаных князів.

То в ночи, а в ден зас на барыкаді тырают, як рабы проданы для Татарів.

Глядают гев Бога – мают так дуже дарів! Хотіли бы Му дати, але Він не до тых барів ходит, што они. Він фунтів, дулярів не хоче – зрештом они хоцкі бы іх в ґамбу вдарил

не розпознали бы Го – бо такій тепер нарід. І такы тепер часы. Дашто ся придарит може- впаде кус касы… Може не буде кары…

Може не найдут винных… – Маме дуже пары і не ма на нас сильных – Хыбаль, же-м за старий

на тоты дырдымалы… На тоты чары-мары

не набереш ня, як богаты Хазары дурнуватых на тым Світі. Я іхам уж далі в жытю і на біті. Знам, бесідували:

Я’ан, воз подумай закля ся попариш (попечеш).

Тильо років, оген тягнул ня і бавил!

Тепер уж не втечу, уж тройця до пары.

З кута в кут ся мечу, як Мазуратий Гары.

Домалюй ґамбу мі – не видят твари,

може то і ліпше – Йол! – Календарик

за місяц вішам новий – може стары мары минут, проминут, а може одварит (здобуде ся на одвагу).

тота голосна частина мене, што лем ся сварит

і спакуєме зас тоболок, підеме далі.

Підеме самы далі ген! Підеме далі…

То друга віснадцетка – доріс єм по раз другій.

Не была така легка – ціла маса блудів.

Ціла маса гріхів, за котры бю ся в груды.

Сам як Аватар, серед обчых люди!

36 років – о три долше як Христос

ходжу по тым Світі, а на плечах криж (крест) тот

тягну як і Він і як Ты, і Ты, і Ты.

Вшыткы зме такы самы, вшыткы зме Ісусами.

Як Будды ся будиме, з Брахманом ся витаме.

Енерґія ЛІ плыне! Слава нам Славяне

і любов для інчых – так як написане: Шануй своіх близкых – милуй іх вшыткых!

Але не вір никому – никому не вір! – Лем собі.

І так што будут хотіли напишут Тобі на гробі!

Ту дико, як в Найробі, хоцкі в колесо Ангелы.

Так выглядат Світ сыну – такы ма сцены.

Женеме як шалены, ведены гев з кута в кут.

Люде дивны сут – до того ся призвычай!

36 років – в рап заперте жытя.

Од трйох років не пю алкоголю – дост уж питя!

Закінчыл єм етап тот! – Виджу: єст ріжниця!

Наступна границя – смотр! – Прескочена: мясо!

Не ім. Не хочу. Не частуй ня кобасом!

Охота на кров преминула з часом.

Тепер інчым пасом іхам, кусьцьок інакше.

Астма уж не дусит, хоцкі не одышла на все.

Певно іщы верне і зас буде ту тяжше…

Якій початок – такій конец! – Добрі знам, же так тото выглядат гев – іхаме дальше.

Листя падат з дерев – в нас было красше!

Колиси там верну… – Приде час, то розшмарте,

в краіні Антенатів на вітер мене вышмарте.

На русиньскій вітер порохы вышмарте!

Як приде час…

…але закля што:

То друга віснадцетка – доріс єм по раз другій.

Не было то легкє – ціла маса блудів.

Ціла маса гріхів, за котры бю ся в груди.

Сам як Аватар, серед обчых люди!

„Avatar”

36 rokiw skinczene w lystopadi

Pił tysiacza werszy na pidkładi

Zymnyj, szkockij witer i doszcz na wyhladi

Sztoraz skorsze czas żene jak na paradi

Uż neje pry mi kumpli, uż ne żyjeme w stadi

W betonowij dżungly de susaky wedut hadi

żywot pianych cariw i naćpanych kniaziw

To w noczy, a w den zas na barykadi

Tyrajut jak raby prodany dla Tatariw

Hladajut heł Boha – majut tak duże dariw!

Chocily by mu daty, ale Win ne do tych bariw

chodyt szto ony. Win funtiw, dulariw

ne chocze – zresztom ony, chocki by ich w gambu wdarył

ne rozpoznaly by Ho – bo takij teper narid.

I taky teper czasy. Daszto sia prydaryt

może – wpade kus kasy… Może ne bude kary…

może ne najdut wynnych… – Mame duże pary

i ne ma na nas sylnych – Chybal żem za staryj

na toty dyrdymały… Na toty czary-mary

ne naberesz nia jak bohaty Chazary

durnuwatych na tym Świti. Ja icham uż dali

w żytiu i na biti. Znam, besiduwaly:

Ya’an, woz podumaj zakla sia poparysz

Tylo rokiw ohen tiahnuł nia i bawył!

Teper uż ne wteczu, uż trojcia do pary

Z kuta w kut sia meczu jak Mazuratyj Hary

Domaluwaly gambu mi – ne wydiat twary

może to i lipsze – Yo! – Kalendaryk

za misiac wiszam nowyj – może stary mary

mynut, promynut, a może sia odwaryt tota

hołosna czastyna mene szto lem sia heł swaryt

i spakujeme zas tabołok, pideme dali.

Pideme samy dalij hen! Pideme dali…

To druha wisnadcetka – doris jem po raz druhi

Ne była taka lechka – ciła masa błudiw

Ciła masa hrihiw, za kotry bju sia w hrudy

Sam jak Avatar sered obczych ludy!

36 rokiw – o 3 dołsze jak Chrystos

chodzu po tim Świtii, a na pleczach kryż tot

tiahnu jak i Win i jak Ty i Ty i Ty

Wszytky’sme taky samy, wszytky’sme Isusamy

Jak Budda sia budyme, z Brahmanom sia wytame

Energia LI płyne! – Sława nam Sławiane

i lubow dla inszych – tak jak napysane:

Szanuj swoich Blyzkych – myłuj ich wszytkych!

Ale ne wir nykomu – nykomu ne wir! – lem sobi!

I tak szto budut chocily napyszut Tobi hrobi!

Tu dyko jak w Nairobi chocki w koleso Anheły

Tak wyhladat Świt synu – taky ma sceny.

Żeneme jak szaleny, wedeny heł z kuta w kut.

Lude dywny sut – do toho sia pryzwyczaj!

36 rokiw – w rap zaperte żytia

Od trioch rokiw ne piu alkoholu – dost uż pytia!

zakinczył jem etap tot! – Wydzu: jest riżnycia!

Nastupna hranycia – smotr! – prekroczena: miaso!

Ne im. Ne choczu. Ne czastuj nia kobasom!

Ochota na kroł premynuła z czasom.

Teper inszym pasom icham, kuściok inaksze

Astma uż ne dusyt chocki ne odoszła na wse

Pewno iszczy werne i zas bude tu tiaższe…

Jakij poczatok – takij konec! – Dobri znam, że

tak toto wyhladat heł – ichame dalsze

Lystia padat z dereł – w nas było krassze!

Kolysy tam wernu… – Pryde czas to rozszmarte

w kraini Antenatiw na witer mene wyszmarte.

Na rusyńskij witer porochy wyszmarte!

Jak pryde czas…

477-YA’AN-22/11/2015-Edinburgh

 

Ya’an (MYSP)
txt 477
Edinburgh 22/11/2015
Jazykowa korekta: Olena Duć