478 – OSTATNIJ

 

Остатній

То уж остатній кавальчык на платні!

Пішло дост справні (скоро), дост гарді.

Маш, тримай рап! Рускій докладні!

Рус – И – Рап – Я’ан – одгадний што значат для ня тоты награня,

тот язык, метериял – переданя!

Долго-м ся зберал до того – знаш?

В кінци єм награл тото што граш!

Што чуєш гев тепер: тых пару думок, тых рымів, тых слів! Даю Тобі з думом (гордістю)

і даю Тобі з тым кус мойой енергіі, кавальчык жытя, пасиі і нервів!

Часом за міцно – перепрашам (пробач)!

За блуды, за суды і кус того мяса,

што шмарил єм гев медже рымами.

Але то Рап! – Такій Рап граме!

То уж остатній кавальчык, остатній текст і біт. Минул уж рік, як перший рым впал на білу картку.

Наступний рік несу на карку.

Втих крик.

Єст тихо…Спід ніг

Рубікон выполокал пісок

і пропал – зникл (зчез)!

Змінил ся в космос. Ход посмотр.

То мы: Звізды і пыл!

Сонце і Місяц! Чорны Діры!

Менше реліґіі, а веце Віры!

Яко на Небі так і на Земли:

Глядаме Бога, глядаме Етерніі.

Яко на верха – так в середині:

Глядаме піску на пустини!

То уж остатня стрічка.

Остатньой пісні!

Платня кус інча вышла,

як думал єс, ні?

Для ня пасує

і тішыт ня барз!

Чую ся так як

втовды, коли перший раз

взял єм мікрофон і перший свій рап

награл єм втовды – тепер інакше ся грат…

Лапа-Лапа-Бибник! – Ход Брат!

Выходжу з той труны і свічу як фрас!

Гев Я’ан – Сонця Промін – уж знаш!

Слава Антенатам, дідам і вшыткых нас!

Вертаме до себе, сыну – уж час!

То Русиньскій Язык – Ґраль Білых Рас!

Тримай Го і пильнуй – не дай му впасти!

Пробуют од віків ворогы преріжной масти.

Богове ся будят – репрезентант Білой Касты!

Тото сідит в нашых лудях – і не страшний єст нам уж тот чорний сміх!

Стоіме гев твердо – не звалят нас з ніг!

То правдива Віра – не реліґія чужых!

Розпаляме Ватру і тихне уж крик!

Веце гев видно – воістинно!

Тягнули в діл – тягнули так сильно!

Тильо років! – Тепер уж спокій!

Воз глубокій дых і смотр:

Світиме як зоря, як звізды – ход!

Од Моря до Моря – єден єст Род!

Єден Нарід – Слава! Голова до горы

і до переду давай! – Слава!

То уж остатній кавальчык на платні.

Остатній голос!

Вышло дост гарді.

Тепер най літат вколо!

„Ostatnij”

To uż ostatnij kawalczyk na płatni!

Piszło dost sprawni, dost hardi.

Masz, trymaj rap! Ruskij dokładni!

Rus-Y-Rap – Ya’an – odhadnyj

szto znaczat dla nia toty nahrania,

tot jazyk, matyriał – peredania!

Dołho’m sia zberał do toho – znasz?

W kincy jem nahrał toto szto hrasz!

Szto czujesz heł teper: tych paru dumok

tych rymiw, tych słiw! Daju Tobi z dumom

i daju Tobi z tym kus mojoj enerhii,

kawalaczyk żytia, pasyi i nerwiw!

Czasom za micno – perepraszam!

Za błudy, za sudy i kus toho miasa

szto szmarył jem heł medże rymamy

Ale to Rap! – Takij Rap hrame!

To uż ostatnij kawalczyk, ostatnij

tekst i bit. Mynuł uż rik

jak perszyj rym wpał na biłu

kartku. Nastupnyj rik

nesu na karku. Wtych kryk.

Jest tycho… Spid nih

Rubikon wypołokał pisok

i propał – znykł!

Zminył sia w kosmos. Chod, posmotr.

To my: Zwizdy i pył!

Sonce i Misiac! Czorny Diry!

Mensze religii a wece Wiry!

Jako na Nebi tak i na Zemli:

Hladame Boha, hladame Eternii!

Jako na wercha – tak w seredyni:

Hladame pisku na pustyni!

To uż ostatnia striczka.

Ostatnioj piśni!

Płatnia kus insza wyszła

jak dumał jes, ni?

Dla nia pasuje

i tiszyt nia barz!

Czuju sia tak jak

wtoly, koly perszyj raz

wział jem mikrofon i perszyj swij rap

nahrał jem wtołdy – teper inaksze sia hrat…

Łapa-Łapa-Bubnyk! – Chod Brat!

Wychodzu z toj truny i świczu jak fras!

Heł Ya’an – Soncia Promin – uż znasz!

Sława Antenatam, Didam i wszytkych nas!

Wertame do sebe, synu – uż czas!

To Rusynskij Jazyk: Graal Biłych Ras!

Trymaj Ho i pylnuj – ne daj mu wpasty!

Probujut od wikiw worohy preriżnoj masty.

Bohowe sia budiat – reprezentant Biłoj Kasty!

Toto sidyt w naszych ludiach – i ne strasznyj

jest nam uż tot czornyj śmich!

Stoime heł twerdo – ne zwalat nas z nih!

To prawdywa Wira – ne religija czużych!

Rozpalame Watru i tychne uż kryk!

Wece heł wydno – woistynno!

Tiahnuly w dił – tiahnyly tak sylno!

Tylo rokiw! – Teper uż spokij!

Woz hubokij dych i smotr:

Śwityme jak zoria, jak zwizdy – chod!

Od Moria do Moria – jeden jest Rod!

Jeden Narid – Sława! Hołowa do hory

i do peredu dawaj! – Sława!

To uż ostatnij kawalczyk na płatni

Ostatnij hołos!

Wyszło dost hardi

Teper naj litat wkoło!

478-YA’AN-04/12/2015-Edinburgh

 

Ya’an (MYSP)
txt 478
Edinburgh 04/12/2015
Jazykowa korekta: Olena Duć