469 – LYST

 

Лист

Ся маш! Што там чути? Брат? Як ся маш?

Як жытя Ти летит? Як Tи летит!? Што порабляш?

Комедия? Драмат? Мам надію, же то перше.

Же маш жытя, як рекляму, же уж єст Ти легше,

весільше і ліпше. Повідж, же уж тихше

і спокійнійше в ночи – вкаж мі своі очы, червены ци терезвы? Вкаж мі своі рукы, знам якы мукы перешли. Уж єс гречний, ци іщы кус там крутиш? – зрештом– неістотне (неважне).

Мам надію Брат, же не смутиш (трапиш) ся і не мокнеш. Же уж прешол дощ і же сонця маш дост і же жыєш си як бос, або як ангели в небі. Лем любов і радіст і щестя на переді.

Велька хыжа, жена задоволена – як в меді солодко, спокійні. – Діти і самохід (авто), добрий дохід, святий спокій нині (тепер) – уж не на чужыні!

Хыбаль, же си летиш деси Брат на вакациі!

Мам надію, Брат, же лем так маш як раз, же лем так маш Брат в тій хвилі!

Же лем так маш в тій хвилі!

Як ся маш Сестричко? Сідай, оповідай мі ту вшытко.

Не вкрывай ничого – в Твоіх очах преціж видно

вшытко як на руці і так видно – нич ся гев не вкрыє. Як жыєш? Богато? Бідні?

Знал єм, же не друге, бо мудре з Тебе дівча і спрытне.

Повідж як си радиш, повідж мі дашто більше.

Думам, же уж ліпше, щестливше маш жытя.

Же він носит Тя на руках. На руках носит Тя?

Же смієш ся штоден і же штоден єст весільше.

Же він єст Тя годен і же його місце перше, то моя Сестричка. Запяткы, спідничка, кольоровий дрінк, блінґ-блінґ, Ты – Він, выспа (остров) тепла і сонечна. Мам надію Сестра, же си добрі мешкаш і же маш уж гнеска вшытко што Ти треба, же чорний як гебан Світ погребал ся, зникл (пропал), а Ты маш кавальчык неба свій!

На власніст!– Мам надію Сестра, же так маш тепер власні (же так як раз тепер маш).

Но і як там брате, повідж мі што чувати (чути)?

Далі хочеш грати, так як я тоты рапы?

Ци даєш си спокій? – геге – не одповідай.

Оба знаме, же не даме рады без того палива!

Як не маме бітів, то вмераме – так ту быват.

Што ні Брат? – Га! – Менша о рап, хоцкі так гарді кыват. Повідж мі так:

як там жытя Ти уплыват? Я вірю, же грат вшытко на сто про, же ідеш том добром, ясном стороном, же маш своє гроно зауфаных люди, же не нудиш ся, же полно фанів маш під сценом, не пращаш ся з веном.

Же то чудове дівча єст уж тепер твойом женом.

Же конец проблемам, сонце вышло по бурйі.

Же зарабляш дуже і же робиш то мудрі.

Брат, добрі знаш, же як фрас я єм з тебе думний (гордий)!

Думний (гордий) з Тебе Брат! Барз!

Здрявлю Вас барз! Барз здравлю Вас!

Я’ан.

Ваш Брат.

„Lyst”

Siamasz! Szto tam czuty, Brat? Jak sia masz?

Jak żytia Ty letyt? Jak Ty letyt? Szto porablasz?

Komedyja? Dramat? Mam nadiju, że to persze.

Że masz żytia jak reklama, że uż jest Ty lehsze,

Wesilsze i lipsze. Powidz, że uż tychsze

i spokijnijsze w noczy – wkaż mi swoi oczy,

czerweny czy terezwy? – Wkaż mi swoi ruky

znam jaky muky pereszly. Uż jes hrecznyj

cy iszczy kus tam krutysz? – zresztom – neistotne

Mam nadiju Brat, że ne smutysz sia i ne moknesz

Że preszoł doszcz i że soncia masz dost

i że żyjesz sy jak boss, abo jak anheły w nebi

Lem lubow i radist i szczestia na peredi

Welka chyża, żena zadowolena – jak w medi

sołodko, spokini – Dity i samochid, dobryj dochid,

światyj spokij nyni – już ne na cużyni!

Chybal, że sy letysz desy Brat na wakacyji!

Mam nadiju, Brat, że lem tak masz

jak raz, że lem tak masz Brat w toj chwyli!

Że lem tak masz w toj chwyli!

Jak sia masz Sestryczko? Sidaj, opowidaj mi tu wszytko.

Ne wkrywaj nyczoho – w Twoich oczach preciż wydno

wszytko jak na ruci i tak wydno – nycz sia

heł ne wkryje. Jak żyjesz? Bohato? Bidno?

Znał jem, że ne druhe bo mudre z Tebe diwcza i sprytne

Powidż jak sy radysz, powidz mi daszto bilsze

Dumam, że uż lipsze, szczeslywsze masz żytia

Że win nosyt Tia na rukach – na rukach nosyt Tia?

Że śmijesz sia sztoden i że szto den jest wesilsze

Że win jest Tia hoden i że joho persze misce

to moja Sestryczka. Zapiatky, spidnyczka

kolorowyj drink, bling-bling, Ty -Win

wyspa tepła i soneczna. Mam nadiju, Sestra

że sy dobri meszkasz i że masz uż hneska

wszytko szto Ty treba. Że czornyj jak heban

Swit pohrebał sia i znykł, a Ty masz kawalczyk neba swij!

Na własnist!- Mam nadiju Sestra, że tak masz teper właśni!

No i jak tam Brat, powidż mi szto czuwaty?

Dalij choczesz hraty tak jak ja toty rapy?

Cy dajesz sy spokij? – hehe – ne odpowidaj.

Oba zname, że ne dame rady bez toho palywa!

Jak ne mame bitiw to wmerame – tak tu bywat

Szto ni, Brat? – Ha! – Mensza o rap

chocki tak hardi kywat. Powidż mi tak:

jak tam żytia upływat? Ja wirju, że hrat

wszytko na sto pro, że idesz tom dobrom,

jasną storonom. Że masz swoje hrono

zaufanych ljudy, że ne nudysz sia, że połno

faniw masz pid scenom, że ne praszczasz sia z weną

Że toto czudowe diwcza jest uż Twoją żenom.

Że konec problemom, sonce wyszło po burii.

Że zarablasz duże i że robysz toto mudri

Brat dobri znasz, że jak fras ja jem barz z Tebe dumnyj!

Dumnyj z Tebe Brat! Barz!

Zdrawlu Was barz! Barz zdrawlu Was!

Ya’an

Wasz Brat

469-YA’AN-13/09/2015-Edinburgh

 

Ya’an (MYSP)
txt 469
Edinburgh 13/09/2015
Jazykowa korekta: Olena Duć