474 – TEPER-Y-HEŁ

Тепер – і – гев

Тото тырват не од вчера і не скінчыт ся на заран.

Гев рапу ветеран – роблю Рап твердий як таран.

Опадат копара зас. – Думали, же не ма нас.

Такій фрас – давай Брат – іхаме з гардкором!

Преблікам ся в моро зас і входжу до студия!

Пасує, ци ні? – не дбам о тото што дурням

видит ся глупотом! – Мам свою марку і свій

стыль – як самольотом літам – Раз-Два-Три – Витам Вас!

Раз! Два-Раз! – Підлога, нога, ґаз,

сопран, бас і дорога проста перед нами.

2015 – Братсклад – уж ся знаме!

І хоцкі тепер сольо чуєш, то знай, же граме

як і на початку. Тяжше ся кус зыйти.

тепер – в такым припадку робит каждий своє:

АнД нагриват, Ярек дал спокій, бо єст

занятий дітином, працьом, родином – ло – ло єй!

Не хоче, то ні – з ним, або без нього – далі-й роблю рап і валит ня ци дахто тото хвалит.

Не підкладам, а ся палит, Рап ся варит, кыпит в горцях!

Воз повітря в груди і оберний твар до Сонця!

Лиш зозаду люди, залож слухавкы – ідеме!

Не важне де-с тепер – дай мі руку – ход до мене.

Час так прудко жене, смотр:

гнеска то уж вчера!

Роб тото што потрафиш, не дай заперти ся в кєрат!

То заран, то вчера, а мы стоіме гев.

То єст тот час, наш час – тепер го бер!

Давай рукы в гору! Давай!

Давай іщы выже.

Гев і тепер, тепер гев – єбати пізнійше!

То не фольк, діско, то не поп, джез, пластік!

З Пшемкова хлопчыско має (мат) цілком інчы ізды!

Гев і тепер час зас затримую! –

Як?!

-Як раз так!

В Единбурґу вітер дує – то уж листопад.

Кінчу писати тот кружок – чую, як копат

по брісі і голові. Уж виджу, як в Пшемкові

тото по хыжах дуднит, розвалят колюмны.

І зас єм думний (гордий) – як за каждым разом.

Двадцет років назад занял єм ся гардкоре-рапом.

Злетіло як ден, як єдна минута.

Хыбаль з двадцет платні – далі не знам ся на нутах (нотах).

Няньо заразили ня музыком – ногом туп(к)ам тепер,

так, як втовды, коли Они в своіх руках тримали гармонію, співали – а Янек (Ваньо) слухал:

Чорна я си чорна – Рок Енд Роль і Тупак.

Пшемків – місто/гута – і входиме гев з бута!

Рік 95 – на подвірци стоіт буда,

а в ній шум і гук – для сусіда чорны чуда, але хлопчыска сут Бесті Бойс,

як сам хуй!

В 96 грал єм уж рап – лишил єм ся при тым.

Андрий – Ярко – діти підросли – што робити?

Як то што? Рап! – Маме тексты – давай біты!

Рік 2004 – пишу по свому Горівка, Сідай брат! – тот не розуміє, тому

подабат ся то барз – прото до мікрофону

дре ся уж Братсклад – не нияка Кычера!

2015 тепер – тамто то вчера!

Жытя прелетіло зас перед очыма.

Ты маш своі знимкы – я гев своє в рымах тримам!

Пстрик! Пстрик! – Раз! Два! Раз! – Зас нагрывам!

Як на дывані Джін – рым прилітує – кывам ся коли він біт новий вгрыват.

Підривам ся до горы, коли приходит пора.

Добриден – То я, Брат! – Вернигора!

Грам в тото од давна – і Лемко і Поляк

Добрі знат хто я, што я – а я знам своє:

Мастер Я’ан – не бер тото што є моє!

Хыбаль, же ти даю. Роблю Рап для себе,

для Тебе тіж роблю, грают го гев і там

ген – де лем го знают. Не для грошы, але

не вымітую як мі дают. Платня

не ма ціны,

ма лем своі кошты.

РБТОФабрика – гев,

платиш лем за носник – За дармо музыка.

Не маш? Не ма трудности! –

Бер, тримай лінкы.

МП3 стягний собі з нашой сторінкы.

Мі старчыт тото лем, же ня гев чуєш.

Концертів не пляную, але може задує

даякій інчий вітер – прото не бесідую,

же напевно ні – ні? – може іщы претасую

думкы, возму Братів і – і? – приіхаме!

Гев і тепер нагрывам, а што далі ся стане?

Так правду повісти то… на гівно тото знати?!

Мам што істи, пити, што робити, мам де спати.

А што найважнійше: то мам охоту грати

тото і Тобі дати. Хочеш послухати тото?

Запрашам Тя щырі. Залучаме Плей.

Гей – Іхаме як тіром – Вампірам рапу ся поклон!

І ход просто до Рап-Неба, до неба летиме – ход!

Ничого не треба, не треба нам на тот льот! Смотр!

„Teper-Y-Heł”

Toto tyrwat ne od wczera i ne skinczyt sia na zaran

Heł rapu weteran – roblu Rap twerdyj jak taran.

Opadat kopara zas – Dumaly, że ne ma nas

Takij fras – dawaj Brat – ichame z hardkorom!

Preblikam sia w moro zas i wchodzu do studia!

Pasuje cy ni?! – ne dbam o toto szto durniam

wydyt sia hupotom! – Mam swoju marku i swij

sztyl – jak samolotom litam – Raz-Dwa-Try – Wytam Was!

Raz! Dwa-Raz! – Pidłoha, noha, gaz,

Sopran, Bas i doroha prosta pered namy

2015 – Bratskład! – uż sia zname!

I chocki teper solo czujesz to znaj, że hrame

jak i na poczatku. Tiaższe sia kus zyjty

teper – w takym prypadku robyt każdyj swoje

AnD nahrywat, lem Jarek dał spokij bo jest

zaniatyj ditynom, praciom, rodynom – ło-ło jej!

Ne chocze to ni – z nym abo bez nioho – dalij

roblu rap i walyt nia cy dachto toto chwalyt.

Ne pidkładam a sia palyt, Rap sia waryt, kypyt w horciach!

Woz powitria w hrudy i obernyj twar do soncia!

Lysz zo zadu ludy, założ suchawky – ideme!

Ne ważne de’s teper – daj mi ruku – chod do mene

Czas tak prudko żene smotr: hneska to uż wczera!

Rob toto szto potrafysz, ne daj zaperty sia w kierat!

To zaran to wczera, a my stoime heł

To jest tot czas, nasz czas – teper ho ber!

Dawaj ruky w horu! Dawaj! Dawaj iszczy wyższe

Heł i teper, teper heł – jebaty piznijsze!

To ne Folk, Disco, to ne Pop, Jazz, Pliastik!

Z Pszemkowa chłopczysko maje tiłkom inszy jazdy!

Heł i Teper czas zas zatrymuju! – Jak?!

– jak w raz tak!

W Edynburgu witer duje – to uż lystopad

Kinczu pysaty krużok – czuju jak kopat

po brisi, hołowi. Uż wydzu jak w Pszemkowi

toto po chyżach dudnyt, rozwalat kolumny.

I zas jem dumnyj – jak za każdym razom

Dwadcet rokiw nazad zaniał jem sia hardcore-rapom

Zleciło jak den, jak jedna mynuta

Chybal z dwadcet płatni – dali ne znam sia na nutach!

Nianio zarazyly nia muzykom – nohom tupam teper

tak jak wtoly, koly Ony w swoich rukach trymaly

harmoniju, śpiwaly, a Janek słuchał.

„Czorna ja sy Czorna” – Rock N Roll i 2Pac

Pszemkiw – misto / huta – i wchodyme heł z buta!

Rik 95 – na podwircy stoit buda

a w nij szum i huk – dla susida czorny czuda

ale chłopczyska sut Beasty Boys jak sam chuj!

W 96 hrał jem (uż) rap – lyszył jem sia pry tym!

Andryj – Jarko – dity pidrosly – szto robyty?

Jak to szto? Rap! – Mame teksty – dawaj bity!

Rik 2004 – pyszu po swomu

„Horiłka”, „Siday Brat!” – tot ne rozumije, tomu

podabat sia to barz – proto do mikrofonu

dre sia uż Bratskład – ne nyjaka Kyczera!

2015 teper – tamto to wczera!

Żytia preletiło zas pered oczyma

Ty masz swoji znymky – ja heł swoje w rymach trymam!

Pstryk! Pstryk! – Raz! Dwa! Raz! – Zas nahrywam!

Jak na dywani Dzin – rym prylituje – kywam

sia koly win bit nowyj whrywat.

Pidrywam sia do hory, koly prychodyt pora.

Dobryden – To ja, Brat! – Wernyhora!

Hram w toto od dawna – i Lemko i Polak

dobri znat chto ja, szto ja – a ja znam swoje:

Master Ya’an! – ne ber toto szto je moje!

Chybal, że ty daju. Roblu Rap dla sebe,

dla Tebe tiz roblu, hrajut ho heł i tam

hen – de lem ho znajut. Ne dla hroszy, ale

ne wymituju jak dajut. Płatnia ne ma ciny

ma lem swoi koszty. RBTOFabryka – heł

płatysz za nosnyk – Za darmo muzyka.

Ne masz? Ne ma trudnosty! – Ber, trymaj linky

MP3 stiahnyj sobi z naszoj storinky.

Mi starczyt toto lem, że nia heł czujesz

Koncerciw ne planuju, ale może zaduje

dajakij inszy witer – proto ne besiduju

że napewno ni -ni?- może iszczy pretasuju

dumky, wozmu Bratiw i -i?- pryichame!

Heł i teper nahrywam, a szto dali sia stane?

Tak prawdu powisty to … na hiwno toto znaty?!

Mam szto isty, pyty, szto robyty, mam de spaty

A szto najważnijsze: To mam ochotu hraty

toto i Tobi daty. Choczesz posłuchaty toto?

Zapraszam Tia szczyro. Załuczame „Play”

Hej! – Ichame jak Tirom – Wampiram rapu sia pokłon!

I chod prosto do Rap-Neba, do neba letyme – chod!

Nyczoho ne treba, ne treba nam na tot lot! Smotr!

474-YA’AN-08/11/2015-Edinburgh

Ya’an (MYSP)
txt 474
Edinburgh 08/11/2015
Jazykowa korekta: Olena Duć